Untitled Document
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
     
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
   ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มกราคม. 2565