Untitled Document
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประมาณการรายรับ)
   
 
   คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประมาณการรายรับ)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2562