Untitled Document
 
 
แผนจัดเก็บรายได้
     
แผนจัดเก็บรายได้ ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน
   
 
   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561