Untitled Document
 
 
แผนจัดเก็บรายได้
     
แผนจัดเก็บรายได้ ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับอบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนั
   
 
   ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับอบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561