Untitled Document
 
 
แผนจัดเก็บรายได้
     
แผนจัดเก็บรายได้ ประกาศให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน
   
 
   ประกาศให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2560