Untitled Document
 
 
แผนจัดเก็บรายได้
     
แผนจัดเก็บรายได้ ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าห
   
 
   ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2560